REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.ipoduszki.pl

Regulamin wchodzi w życie dnia 30.08.2023r

§1. Postanowienia ogólne


1.     Regulamin określa  zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym korzystania ze Sklepu i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym korzystania ze Sklepu i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym korzystania ze Sklepu www.ipoduszki.pl, oraz prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Sprzedawcy i Klienta. Regulamin zawiera także informacje, do których przekazania Konsumentowi i Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na prawach konsumenta zobowiązany jest Sprzedawca zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. ze zm.).
2.     Każdy Klient powinien zapoznać się z Regulaminem.
3.     Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu i udostępniany jest nieodpłatnie także przed zawarciem umowy. Na żądanie Klienta Regulamin jest także udostępniany w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient (np. pocztą elektroniczną).
4.     Zawarcie umowy pomiędzy Klientem a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby. Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (FAMPUR Adam Przekurat, ul. Wojciecha Gersona 40/30, 85-305 Bydgoszcz). W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.
5.     Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.ipoduszki.pl, prowadzonego przez firmę IPODUSZKI Sylwia Przekurat, ul.  Theodora Wulffa 16, 85-862 Bydgoszcz NIP 9532387688, REGON 092968448, oraz reguluje takie zagadnienia jak:
a.    Warunki zawierania umów sprzedaży,
b.    Zasady korzystania przez Konsumentów z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny,
c.    Zasady i tryb postępowania reklamacyjnego,
d.    Sposoby dokonywania zakupów w Sklepie, oraz czas i formę dostawy Produktów.
6.    Regulamin określa także zakres i warunki wykonywania przez Sprzedającego usług świadczonych drogą elektroniczną oraz przesyłania informacji.

§2. Definicje

1.    Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:
a.    Regulamin – niniejszy „Regulamin sklepu online www.ipoduszki.pl
b.    Sklep internetowy – sklep internetowy działający pod adresem www.ipoduszki.pl
c.    Sprzedawca: firma IPODUSZKI Sylwia Przekurat, ul. Theodora Wulffa 16, 85-862 Bydgoszcz NIP 9532387688, REGON 092968448
d.    Konsument – osoba fizyczna klient, zawierająca ze Sprzedawcą umowę zakupu w sklepie internetowym, który zarejestrował się prawidłowo, zgodnie z procedurą opisaną w Regulaminie.
e.    Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, w celu zawarcia umowy kupna-sprzedaży, bądź takiej transakcji już dokonała,
f.  Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu
g.    Zamówienie – dobrowolne oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą, potwierdzone mailem wysłanym przez sklep internetowy,
h.  Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem narzędzi udostępnionych w sklepie internetowym,
i.      Konto Klienta – indywidualne konto Konsumenta, zabezpieczone indywidualnym hasłem, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach, dzięki któremu Konsument ma możliwość obserwować historię swoich zamówień, procesu kompletowania aktualnego Zamówienia, terminu przesyłki oraz daty jej odbioru,
j.      Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą,
k.  Cena – cena towaru, którą Konsument zobowiązuje się zapłacić w związku z zakupem wybranego produktu w wyniku zawartej umowy kupna-sprzedaży,
l.  Umowa kupna-sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu/Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawierana pomiędzy Sprzedającym a Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
m. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
n.     Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

§3. Informacje ogólne


1.    Informacje o Produktach, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe, oraz ceny podane w sklepie internetowym, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
2.  Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.
3.    Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
4.    Informacja o cenie podawana w sklepie internetowym, ma charakter wiążący do momentu otrzymania przez Klienta potwierdzenia zamówienia. Cena ta nie może ulec zmianie niezależnie od późniejszych zmian cen w sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów.
5.    Ceny w sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Ceny nie zawierają ewentualnych kosztów wysyłki, które są zależne od wybranego przez Konsumenta sposobu płatności i dostawy. Konsument jest informowany o kosztach dostawy w trakcie składania zamówienia.
6.    Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta. Realizacja zamówień płatnych za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówień płatnych przelewem po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego
7.  Jeżeli nie zostało to wyraźnie wskazane w ofercie, towary dostępne w sklepie internetowym są nowe, nieposiadające wad fabrycznych i uszkodzeń mechanicznych.
8.   Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży (faktura/paragon) jest dostarczany jest w terminach określonych na stronie sklepu internetowego wybranym przez Klienta przewoźnikiem na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres, przy czym przy zamówieniach zbiorczych obowiązuje termin określony przy produkcie o najwyższym terminie dostawy.
9.   Sprzedający ponosi odpowiedzialność przez dwa lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i pozostałymi stosownymi przepisami prawa
10. W przypadku niezgodności towaru z umową, pismo określające niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania, należy przesłać na adres Sprzedającego.
11. W okresie dziesięciu dni od odebrania zamówionego towaru, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Zgodnie z ustawą zwrotowi nie podlegają produkty audialne i wizualne oraz zapisane na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania. Sprzedający w ciągu pięciu dni dokona zwrotu pieniędzy wraz z należnymi odsetkami.
12. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
13. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
14. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
15. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

§4. Rejestracja


1.    Rejestracji w serwisie sklepu internetowego dokonać może jedynie osoba która ukończyła 18 lat i posiada zdolność do czynności prawnych, oraz osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, mający miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Polski.
2.    W celu prawidłowej rejestracji, należy spełnić następujące wymagania techniczne, niezbędne do prawidłowego korzystania z sklepu internetowego:
a.    Dostęp do sieci internet,
b.    Przeglądarka stron www w najnowszej wersji,
c.    Posiadanie adresu e-mail,
3.  Klient podczas rejestracji jest zobowiązany do podawania wszystkich niezbędnych informacji, zgodnych ze stanem faktycznym, w celu prawidłowej obsługi ze strony sklepu internetowego.

§5. Zamówienia i zawarcie Umowy sprzedaży Produktu w Sklepie Internetowym


1.  Klient w sklepie internetowym może zawrzeć umowę kupna-sprzedaży na wybrane Produkty, tj. zawrzeć umowę sprzedaży produktów na odległość. Umowa zostanie potwierdzona poprzez wysłanie maila na adres Klienta potwierdzającego operację.
2.  Złożenie zamówienia przez zarejestrowanego Klienta, polega na dodaniu odpowiednich produktów do koszyka sklepu internetowego, a następnie potwierdzeniu decyzji o zakupie poprzez kliknięcie przycisku KUP TERAZ.
3.    Dodanie produktów do koszyka internetowego, bez potwierdzenia opcji KUP TERAZ nie jest zobowiązaniem dla żadnej ze stron transakcji i nie stanowi zawarcia umowy kupna-sprzedaży.
4.    Do momentu akceptacji woli zakupu poprzez kliknięcie opcji KUP TERAZ, Klient ma prawo dokonywać zmian w koszyku zgodnie ze swoją wolą, kalkulując wartość swojego zamówienia.
5.    Po akceptacji zamówienia poprzez kliknięcie opcji KUP TERAZ, Klient zostanie poproszony o zalogowanie się do swojego indywidualnego Konta, bądź poproszony o rejestrację takiego Konta.
6.    Po zalogowaniu Klient wybiera dostępną opcję płatności, potwierdzając ostatecznie wolę dokonania transakcji, akceptując regulamin i inne niezbędne informacje.
7.    Po wyborze opcji płatności Klient zobowiązany jest do wyboru opcji potwierdzenia sprzedaży:
a.    Paragon
b.    Paragon z NIP – wymagane jest podanie NIP, w przeciwnym wypadku nie będzie możliwości wystawienia do paragonu faktury,
c.    Faktura VAT – w tym przypadku zobowiązany jest do podania niezbędnych informacji do wystawienia faktury VAT.
8.    Zawarcie umowy kupna-sprzedaży zostanie potwierdzone e-mailem od Sprzedawcy. Termin realizacji zamówienia 2 – 3 dni robocze.
9. Zawarcie umowy kupna-sprzedaży wymaga dokonania płatności zgodnie z wybraną przez siebie opcją. W przypadku nieopłacenia zamówienia w terminie do 3 dni roboczych, umowę uważa się za rozwiązaną.
10. W przypadku opcji płatności gotówką, Klient zobowiązany jest do opłacenia towaru w momencie dostawy, przed wydaniem towaru przez Kuriera bądź pracownika sklepu internetowego dostarczającego towar.

§6. Opcje płatności

 1. Zarejestrowany Klient dokonując zakupu może skorzystać z następujących opcji płatności:   a) Przelewu elektronicznego wybranego banku; b) Tradycyjnym przelewem bankowym
 2. Wybór opcji płatności należy do Klienta i stanowi zobowiązanie do zapłaty.

§7. Warunki dostaw

 1. Zamówiony towar sklep internetowy wysyła za pośrednictwem firm kurierskich bądź transportu własnego w terminie zależnym od terminu realizacji zamówionych towarów, najpóźniej w dwa dni robocze od momentu skompletowania zamówienia.
 2. W przypadku dostawy realizowanej za pośrednictwem firmy kurierskiej, czas dostawy wynosi 1-2 dni robocze od nadania przesyłki.
 3. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym adresem dostawy, pracownik firmy kurierskiej pozostawi awizo.
 4. W przypadku ponownej próby dostarczenia towaru i stwierdzenia nieobecności Klienta, towar zostaje odesłany do Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca nie odpowiada za utrudnienia związane z doręczeniem przesyłki, leżące po stronie Klienta.
 6. Sprzedawca zobowiązuje się do ponownego nadania przesyłki po usunięciu przez Klienta utrudnień z doręczeniem przesyłki, pod warunkiem opłacenia przez Klienta kosztów ponownej próby doręczenia.
 7. Przy odbiorze Klient zobowiązany jest do skontrolowania przesyłki i potwierdzenie jej odbioru własnoręcznym podpisem.
 8. Klient zobowiązany jest do zachowania ostrożności podczas rozpakowywania produktów, tak aby go nie uszkodzić.
 9. Wszelkie ryzyko dotyczące Produktu przechodzi na Klienta w momencie doręczenia. Od tego momentu Sprzedawca nie odpowiada za utratę lub zniszczenie Produktu.
 10. Sprzedający nie odpowiada za niedostarczenie lub opóźnienie w dostawie Produktu, na wskutek błędnie podanych przez Klienta danych do dostawy.

§8 Reklamacje.

 1. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia do Klienta sprzedawanych Produktów wolnych od wad i odpowiada wobec Klienta, będącego Konsumentem w rozumieniu wg definicji Kodeksu Cywilnego, za niezgodność towaru z umową kupna-sprzedaży, w zakresie regulowanym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 2. Reklamacje wynikające z naruszenia praw Konsumenta, gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, można składać: poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@ipoduszki.pl bądź drogą pisemną na adres korespondencyjny IPODUSZKI Sylwia Przekurat, ul. Theodora Wulffa 16, 85-862 Bydgoszcz
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 4. W przypadku niezgodności towaru z umową, Klient powinien odesłać do sklepu internetowego reklamowany towar, wraz z opisem niezgodności. W przypadku uzasadnionej reklamacji, koszty dostaw do Klienta ponosi
 5. Sklep internetowy.
 6. Właściciel sklepu internetowego podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Właściciela sklepu internetowego o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu sklepu internetowego. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu internetowego Kilent może zgłaszać mailowo pod adres sklep@ipoduszki.pl, podając swoje imię i nazwisko, oraz telefon kontaktowy wraz z opisem nieprawidłowości w funkcjonowaniu sklepu internetowego.

§9 Uprawnienia do odstąpienia od Umowy.


1.    Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku, o prawach konsumenta, Zamawiającemu, który jest Konsumentem, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia otrzymania Produktu, z zastrzeżeniem poniższego punktu 2. Oświadczenie o odstąpienia można złożyć mailowo na adres: sklep@ipoduszki.pl bądź pisemnie na adres korespondencyjny IPODUSZKI Sylwia Przekurat, ul. Theodora Wulffa 16, 85-862 Bydgoszcz
2.    W przypadku odstąpienia od umowy, na zasadzie wskazanej w powyższym pkt. 1, umowę kupna-sprzedaży uważa się za niezawartą. W tym przypadku Klient zobowiązany jest do zwrotu produktów, oryginalnie zapakowanych i w stanie nienaruszonym, zgodnie z przepisami prawa w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży towaru.
3.    Bieg terminu do odstąpienia od Umowy kupna-sprzedaży rozpoczyna się od momentu dostarczenia produktów i przekazania w posiadanie Klientowi, bądź osobie trzeciej wskazanej przez Klienta.
4.    W przypadku odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży produktów, Klient ma obowiązek zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od daty odstąpienia od Umowy. Towar należy zwrócić na adres:
5.    Konsument ponosi w tym przypadku tylko bezpośrednie koszty zwrotu. Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych kosztów zwrotu ani dodatkowych kosztów z tym związanych.
6.     Sprzedawca zwraca Konsumentowi należność na wskazany przez niego rachunek, w ciągu 14 dni od daty odstąpienia przez Konsumenta od umowy, z zastrzeżeniem iż zwrot może być dokonany nie wcześniej niż po otrzymaniu przez Kupującego zwracanego przez Konsumenta towaru.

§11  Ochrona danych osobowych


1. Dane osobowe przekazywane przez Klienta są przetwarzane przez Sklep www.ipoduszki.pl, oraz firmę IPODUSZKI Sylwia Przekurat, ul. Theodora Wulffa 16, 85-862 Bydgoszcz będącą jego właścicielem, wyłącznie w celu realizacji umowy. Jeśli klient wyrazi na to zgodę, dane są przetwarzane również w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sklep. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, żądania ich korekty lub uzupełnienia oraz ich usunięcia

§12. Rozstrzyganie sporów konsumenckich


1. Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami pozasądowymi rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń i dostępu do tych procedur. Na stronach internetowych https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php możecie Państwo zapoznać się z wytycznymi dotyczącymi rozwiązywania sporów z przedsiębiorcami. Cytując ze strony UOKIK „…ADR (Alternative Dispute Resolution) to postępowania wykorzystywane m.in. w sporach między konsumentem a przedsiębiorcą. Prowadzone są bez udziału sądu. Jego kompetencje przejmuje niezależna osoba trzecia – np. mediator lub arbiter. Metody te są tanie (często nieodpłatne), szybkie i nie wymagają zatrudnienia wyspecjalizowanego prawnika.

§13 Polubowne Sądy Konsumenckie


1. Zapraszamy do zapoznania się z pomocą dla konsumentów świadczoną na stronach https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php   lub pod numerem bezpłatnej infolinii dla konsumentów 800 007 707 lub adresem poczty elektronicznej porady@dlakonsumentow.pl.

§14 Postanowienia końcowe


1. Sprzedawca nie odpowiada za sposób wyświetlania zdjęć produktów w serwisie u Klienta, ponieważ jest to zależne od ustawień indywidualnych sprzętu Klienta.
2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Produktów z oferty sklepu internetowego, oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie to, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany cenników, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży, które będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie dokonywania zakupu przez Konsumenta.
3.    Sprzedający nie odpowiada za:
3.1. Blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości e-mail na adres wskazany przez Klienta, oraz blokowanie wiadomości przez oprogramowanie zainstalowane na sprzęcie Klienta,
3.2. Szkody poniesione przez Klienta spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu Klienta, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowanie systemu Klienta przez wirusy,
3.3. Przerwy w świadczeniu dostępu do Sklepu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub innych, niezależnych od Sprzedającego.
4. Na stronie Sprzedającego mogą wyświetlać się reklamy firm trzecich. Sprzedający nie odpowiada za ich treść, oraz zawartość tych stron, do których odsyłają linki reklamowe.
5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opinie zgłaszane przy produkcie. Zastrzega sobie jednocześnie prawo do ich moderowania i administrowania, usuwania komentarzy naruszających obowiązujące przepisy prawa, a także powszechnie przyjęte zasady współżycia społecznego (np. komentarze wulgarne, nawołujące do nienawiści rasowej etc.).
6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, zwłaszcza zawarte w Kodeksie Cywilnym oraz tzw. Ustawie Konsumenckiej.
7. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 20.09.2023
8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie, o czym każdorazowo informuje zarejestrowanych Klientów w formie elektronicznej na minimum 7 dni przed planowanym wejściem zmian. Klient ma prawo w takiej sytuacji bez podania przyczyny usunąć swoje konto indywidualne z sklepu internetowego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w ustawie. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu Internetowego www.ipoduszki.pl.