Polityka prywatności sklepu internetowego ipoduszki.pl

Wprowadzenie

Witamy w polityce prywatności sklepu internetowego ipoduszki.pl. W trosce o Twoją prywatność i ochronę Twoich danych osobowych, przygotowaliśmy tę politykę, która wyjaśnia, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy, przechowujemy i ujawniamy informacje, w tym dane osobowe, które otrzymujemy od użytkowników naszej strony internetowej, sklepu oraz naszych usług w trakcie korzystania z nich.. Dbamy o Twoją prywatność i angażujemy się w ochronę Twoich danych osobowych.

Zgoda

Korzystając z naszej strony internetowej i usług, wyrażasz zgodę na zbieranie, przetwarzanie i przechowywanie i ujawnianie Twoich danych osobowych zgodnie
z warunkami opisanymi w niniejszej polityce prywatności.


1. Postanowienia ogólne

Polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny.

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę. W przypadku, gdy postanowisz jednak nie podawać nam niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia.

Prosimy, abyś pamiętał, że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Możesz to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z naszej pomocy, której chętnie udzielimy.

Zapewniamy Cię, że nasza firma przestrzega restrykcyjnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom zabezpieczeń był coraz wyższy. Wierzymy, że zapoznanie się
z naszą polityką prywatności pozwoli Ci poczuć się bezpiecznie i cieszyć zakupami
w ipoduszki.pl.

 • Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób – Użytkowników, których dane dotyczą, a także informacje
  w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym www.ipoduszki.pl plików cookies oraz narzędzi analitycznych.
 • Serwis zbiera wyłącznie dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju usług w nim oferowanych.
 • Dane o sobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych
  z dnia 10 maja 2018 r.

2. Administrator danych

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego (dalej Administrator), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym, wpisany do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający adres miejsca wykonywania działalności jest:

IPODUSZKI Sylwia Przekurat

ul. Theodora Wulffa 16
85-862 Bydgoszcz
NIP: 953-238-76-88
REGON: 092968448

sklep@ipoduszki.pl


– zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

 • Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”.

Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne ale niezbędne w celu zawarcia umowy z administratorem danych jest zaakceptowanie regulaminu i polityki prywatności.

Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne.

Administrator danych przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji umowy lub świadczenia usług na rzecz osoby, której dane dotyczą.

3. Ochrona danych osobowych.

Administrator wdrożył w ipoduszki.pl politykę bezpieczeństwa danych osobowych
i politykę bezpieczeństwa systemu IT, które zapewniają skuteczną ochronę Twoich danych osobowych.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

 • przetwarzane zgodnie z prawem;
 • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
 • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne,   oraz zastosował środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

Do najważniejszych elementów systemu ochrony danych osobowych należą:

Certyfikat SSL firmy Home.pl – Biznes Apache. Gwarantuje on, że komunikacja pomiędzy Twoim komputerem, a ipoduszki.pl jest szyfrowana.
Dostęp do Twoich danych osobowych, mają tylko ci pracownicy ipoduszki.pl, którzy zostali przeszkoleni zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych i podpisali stosowne zobowiązania zobowiązujące ich do ochrony.

Administrator dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

4. Cel, podstawa, okres przetwarzania danych w sklepie internetowym i o jakie dane osobowe prosimy.

Każdorazowo cel, podstawa i okres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym lub przez Administratora. Ze względu na charakter Produktów oferowanych w Sklepie Internetowym Administratora. Administrator informuje, że dane osobowe Klienta przetwarzane w trakcie korzystania przez niego ze strony Sklepu Internetowego mogą należeć do szczególnych kategorii danych osobowych (tzw. dane wrażliwe) w rozumieniu art. 9 Rozporządzenia RODO. Dane te ujawniane są zawsze dobrowolnie przez Klienta, np. w trakcie zakupu Produktu. Klient zawsze samodzielnie decyduje o podaniu tych danych oraz o zakresie informacji, jakie ujawnia na swój temat za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:

 • przygotowanie oferty handlowej w odpowiedzi na zainteresowanie klienta, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • zawieranie i realizacja umów sprzedaży z klientami, na podstawie zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego, na podstawie zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • obsługa procesu reklamacyjnego, na podstawie obowiązku ciążącym na administratorze danych w związku z obowiązującymi przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • rachunkowych związanych z wystawianiem i przyjmowaniem dokumentów rozliczeniowych, na podstawie przepisów prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • archiwizacja danych dla ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami lub potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 • kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w szczególności w odpowiedzi na zapytania kierowane do administratora danych, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • przesyłanie informacji technicznych dotyczących funkcjonowania Sklepu internetowego i usług, z których korzysta klient, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • marketing, co jest jego prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub odbywa się na podstawie uprzednio udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Rejestracja

W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta
w ipoduszki.pl, dzięki czemu nie musisz przy każdym kolejnym zakupie tracić czasu na ponowne wypełniania całego formularza zamówienia. Rejestrując się oszczędzasz czas.

W trakcie rejestracji i składania zamówienia prosimy o podanie:

 • imię i nazwisko – niezbędne nam do wystawienia później dokumentu sprzedaży
  i zaadresowania przesyłki;
 • adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny nam później do zaadresowania przesyłki;
 • e-mail – niezbędny do logowania do ipoduszki.pl i komunikacji związanej
  z korzystaniem z ipoduszki.pl;
 • numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Klientów częściowo pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji.

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze dostawę na inny adres niż wskazany przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

 • imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne nam do zaadresowania przesyłki;
 • adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
 • numer telefonu do odbiorcy przesyłki – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).   X

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze wystawienie dokumentu sprzedaży na inne dane, niż wskazane przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

 • imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;
 • adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;
 • numer NIP – niezbędny do wystawienia dowodu sprzedaży.

5. Odbiorcy danych. Przekazywanie danych i udostępnianie danych osobowych.

Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora
z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, kurier, czy podmiot obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

ipoduszki.pl bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie weryfikuje zamieszczanie w ipoduszki.pl linków do innych stron internetowych. ipoduszki.pl nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym
i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz powierzyć im Twoje dane osobowe.
Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych mogą być podmioty współpracujące z administratorem danych, gdy jest to niezbędne do realizacji umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą.

 • Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych mogą być również podwykonawcy – podmioty, z których usług korzysta administrator danych przy przetwarzaniu danych np. biura rachunkowe, kancelarie prawne, podmioty świadczące usługi IT (w tym usługi hostingowe, Google Analitics, Google AdWords – cookies).
 • Administrator danych w szczególnych sytuacjach może być zobowiązany do udostepnienia danych osobowych w których obowiązujące prawo nakazuje podmiotowi administującemu udostępnienie zebranych danych organom lub instytucjom państwowym,ipoduszki.pldane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, w których dane osobowe będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności. 

Dane osobowe w związku z wykorzystywaniem przez administratora narzędzi do analizy i śledzenia ruchu na stronie internetowej mogą zostać przekazane do podmiotu mającego siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, np. do Google LLC lub Meta Platforms Inc. Jako właściwy środek ochrony danych, administrator danych zgodził się na standardowe klauzule umowne zgodnie z art. 46 RODO z dostawcami tych usług

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części
i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.

6. Okres przechowywania danych osobowych

 Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres obowiązywania umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą oraz po zakończeniu jej obowiązywania w celach związanych z dochodzeniem roszczeń związanych z umową, wykonania obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, ale przez czas nie dłuższy niż termin przedawnienia zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

 • Administrator danych przechowuje dane osobowe znajdujące się na dokumentach rozliczeniowych przez okres wskazany przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawą o rachunkowości.
 • Administrator danych przechowuje dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych przez okres lat 10, jednak nie dalej niż do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Administrator danych przechowuje dane osobowe w celach innych niż wskazane w ust. 1-3 przez okres jednego roku, chyba że wcześniej wycofano zgodę na przetwarzanie danych, a przetwarzanie danych nie może być kontynuowane na innej podstawie niż zgoda osoby, której dane dotyczą.

7. Zmiana polityki bezpieczeństwa ipoduszki.pl

ipoduszki.pl zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania ipoduszki.pl lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

O takiej zmianie ipoduszki.pl powiadomi drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowej polityki prywatności.

Aktualny tekst polityki prywatności zawsze znajduje się pod adresem:
https://www.ipoduszki.pl

8. Kontakt

ipoduszki.pl kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego e-maila, a tylko
w szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego przez Ciebie numeru telefonu.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności
i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu pod naszym numerem telefonu +48 505 073 292 lub poprzez e-mail sklep@ipoduszki.pl

W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt pod naszym numerem telefonu +48 505 073 292 lub poprzez e-mail sklep@ipoduszki.pl

W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem:

IPODUSZKI Sylwia Przekurat

ul. Theodora Wulffa 16

85-862 Bydgoszcz